29.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 28/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ХАРКIВ-АВТО

2. Код за ЄДРПОУ

03120457

3. Місцезнаходження

62416, Харкiвська область, Харкiвський район, селище мiського типу Пiсочин, вулиця Крупської, 15

4. Міжміський код, телефон та факс

(057) 376-21-10 (057) 376-20-08

5. Електронна поштова адреса

office@avto.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Посадова особа Васадзе Вахтанг Тарiелович (паспорт: СН 127347, 27.06.1996 виданий Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi), який займав посаду члена Наглядової ради, припинив повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами Товариства.

Посадова особа Козiс Олександр Миколайович (СН 183291, виданий 14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi), який займав посаду члена Наглядової ради, припинив повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами Товариства

Посадова особа Васадзе Нiна Тарiелiвна (МЕ 735697, виданий 29.03.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами Товариства

Посадова особа Бей Наталiя Олександрiвна (СО 172271, виданий 07.07.1999 Мiнськие РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами Товариства

Посадова особа Сенюта Iгор Васильович (НА 272478 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областii), який займав посаду члена Наглядової ради, припинив повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами Товариства

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами.
Козiса Олександра Миколайовича (СН 183291, виданий 14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Члена Наглядової Ради.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння, Перший вiце-президент; вiце-президент, директор рекламно-iнформацiйного департаменту АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ».
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами.
Бей Наталiя Олександрiвна (СО 172271, виданий 07.07.1999 Мiнськие РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Члена Наглядової Ради.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови правлiння, начальник департаменту аналiтики та iмiджу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ».
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами.
Сенюту Iгора Васильовича (НА 272478 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областii) обрано на посаду Члена Наглядової Ради.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник департаменту майнових прав, начальник вiддiлу майнових прав АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ».
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ничипоренко Сергiй Петрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

28.04.2015

(дата)