29.04

Особлива інформація про зміну складу Ревізійної Комісії емітента 28/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ХАРКIВ-АВТО

2. Код за ЄДРПОУ

03120457

3. Місцезнаходження

62416, Харкiвська область, Харкiвський район, селище мiського типу Пiсочин, вулиця Крупської, 15

4. Міжміський код, телефон та факс

(057) 376-21-10 (057) 376-20-08

5. Електронна поштова адреса

office@avto.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Посадова особа Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (паспорт: СТ 075838 29.11.2008, виданий Святошинським РУ ГУ МВС Українив м. Києвi), яка займала посаду члена Ревiзiйної Комiсiї, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами Товариства.

Посадова особа Уласенко Юлiя Олександрiвна (паспорт: ВК 617369, виданий 17.07.2009 Калинiвським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi), яка займала посаду члена Ревiзiйної Комiсiї, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами Товариства.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами.
Вертiйову Антонiну Дмитрiвну (паспорт: СТ 075838 29.11.2008, виданий Святошинським РУ ГУ МВС Українив м. Києвi)обрано на посаду Члена Ревiзiйної Комiсiї.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" - Член дирекцiї головний бухгалтер.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 27.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi прийнятих рiшень акцiонерами.
Iскру Iгора Iвановича обрано на посаду Члена Ревiзiйної Комiсiї.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" – Начальник департаменту контролiнгу.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Ничипоренко Сергiй Петрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

28.04.2015

(дата)