03.03

Особлива інформація. Зміни в складі посадових осіб від 01.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вулиця Надiї, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharko.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kharkiv-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На пiдставi Протоколу № 01/03/2017-1 засiдання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВ-АВТО" вiд 01 березня 2017 року припинено повноваження (звiльнено) Генерального директора Сiмiрнi Сергiя
Васильовича з 01 березня 2017 року, на пiдставi поданої ним заяви, за угодою сторiн, п. 1 ст. 36 КЗпП
України.
Пiдстава такого рiшення - заява Сiмiрнi С.В. про звiльнення за угодою сторiн з 01.03.2017.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Сiмiрня Сергiй Васильович в статутному капiталi емiтента - 0
вiдсоткiв.
Обгрунтування змiн у складi посадових осiб - прийняте рiшення Наглядовою Радою у зв'язку iз заявою Сiмiрнi С.В.
У посадової особи непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 8 мiсяцiв 14 днiв.
 
На пiдставi Протоколу № 01/03/2017-1 засiдання Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВ-АВТО" вiд 01 березня 2017 року обрано (призначено) Орла Ернеста Вячеславовича на посаду Генерального
директора Товариства, на пiдставi поданої ним заяви, з 02 березня 2017 року без зазначення строку призначення.
Пiдстава такого рiшення - заява Орла Е.В.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Орел Ернест Вячеславович в статутному капiталi емiтента - 0
вiдсоткiв.
Обгрунтування змiн у складi посадових осiб - прийняте рiшення Наглядовою Радою у зв'язку iз звiльненням попереднього генерального директора.
У посадової особи емiтента непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора ТОВ "ХАРКIВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Ciмiрня Сергiй Васильович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   01.03.2017
(дата)