03.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО», ідентифікаційний код 03120457, місцезнаходження за адресою: Україна, 62416, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Крупської, будинок 15 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 03.04.2014 року об 14:00 годині за адресою: Україна, 62416, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Крупської, будинок 15, кімната № 2 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

        Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

85848

90342

Основні засоби

63521

66442

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

7634

10045

Сумарна дебіторська заборгованість

8195

9067

Грошові кошти та їх еквіваленти

1314

3369

Нерозподілений прибуток (збиток)

17366

19062

Власний капітал

67354

69081

Статутний капітал

49988

49988

Довгострокові зобов'язання

2066

2119

Поточні зобов'язання

16428

19142

Чистий прибуток (збиток)

-3684

-6695

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4998834

4998834

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

217

234

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 13:00; закінчення реєстрації – 13:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 02.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 62416, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вул. Крупської, буд. 15, кімната № 2  з 0900 до 1600 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 62416, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вул. Крупської, буд. 15, кімната № 2.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ничипоренко Сергій Петрович.

Контактна особа – Зіноватний Віталій Васильович.

Довідки за телефоном: (095) 262-67-58.

 

 

Генеральний директор                                                                                                                  Ничипоренко С.П.