10.02

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 27.03.2012р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

          ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.02.2012 року, на                   «27» березня  2012  року об 11-00 за адресою: Харківська область, Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната № 2, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
 11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
 13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

116648

120304

Основні засоби  

83802

87047

Довгострокові фінансові інвестиції  

 

 

Запаси 

14147

10621

Сумарна дебіторська заборгованість  

6578

13139

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2637

356

Нерозподілений прибуток 

-18435

-15318

Власний капітал 

62756

68049

Статутний капітал 

19420

19420

Довгострокові зобов'язання 

4550

4550

Поточні зобов'язання 

45826

38304

Чистий прибуток (збиток) 

-3117

-1370

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1942,34

1942,34

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

235

259

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 10-00; закінчення реєстрації – 10-40.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24 год. «21»  березня 2012 р.

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Харківська область, Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната № 2, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Харківська область, Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната № 2.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ничипоренко Сергій Петрович.    

        Контактна особа – Бачіашвілі Марина Омарівна.

        Довідки за телефоном: (057) 376-21-10, (057) 376-80-19.

 

 Генеральний директор ПАТ «ХАРКІВ-АВТО»                                 С.П. Ничипоренко