07.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 04.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вулиця надiї, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kharkiv-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 26 000 000,00 грн. (двадцять шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 26 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 26 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 32.87 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 14 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 14 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 17.70 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «OPEL» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «OPEL» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 43 000 000,00 грн. (сорок три мiльйони гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 43 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 43 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 54.35 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «CHERY» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHERY» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 11 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 11 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13.90 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «KIA» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 68 000 000,00 грн. ( шiстдесят вiсiм мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 68 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 68 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 85.96 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» з ПРАТ «АВТОКАПIТАЛ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 676 000 000,00 грн. (шiстсот сiмдесят шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 676 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 676 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 854.50 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ VANS» з ПРАТ «АВТОКАПIТАЛ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 17 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 17 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 21.49 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «JEEP» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «JEEP» з ТОВ «Гранд Автомотiв» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 37 000 000,00 грн. (тридцять сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 37 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 37 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 46.77 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
додаткова угода до iпотечного договору б/н вiд 14.05.2010 р., що стосуються внесення змiн до договору (заставної вартостi, продовження термiну дiї, змiни вiдсоткової ставки, розмiру лiмiту та iн.).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 49 141.800 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 49 141.800 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 62.12 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
додаткова угода до iпотечного договору б/н вiд 14.05.2010 р., що стосуються внесення змiн до договору (заставної вартостi, продовження термiну дiї, змiни вiдсоткової ставки, розмiру лiмiту та iн.).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 6 339.500 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 6 339.500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 8.01 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
кредитнi договори з фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 40 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 40 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 50.56 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
договори застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 200 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 200 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 252.81 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 04.04.2017.Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
договори надання/отримання фiнансової допомоги, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 100 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 79 111 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 126.40 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 884 674.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 884 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Орел Ернест Вячеславович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   05.04.2017
(дата)