17.07

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 13.07.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вулиця Надiї, буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

У зв'язку з виробничою необхiднiстю Рiшенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВ-АВТО" № 13/07/2017-1 вiд 13 липня 2017 року лiквiдовано (припинено) ФIЛIЮ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВ-АВТО" "IЗЮМ-АВТО" (код ЄДРПОУ 33133553), з мiсцезнаходженням: 64300, Харкiвська область, м. Iзюм, вул. Гостинна, буд. 2, що виконувала функцiї, по'вязанi з торгiвлею автомобiлями та легковими транспортними засобами.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Єгоркiн Микола Iванович
В.О.Генерального директора   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   14.07.2017
(дата)