01.09

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 29.08.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вул. Надiї, буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20--08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kharkov-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

У зв'язку з виробничою необхiднiстю Рiшенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВ-АВТО" № 29/08/2017-1 вiд 29 серпня 2017 року прийнято створити ФIЛIЮ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВ-АВТО" "АВТОСАЛОН "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" з мiсцезнаходженням: Харкiвська область, м. Харкiв, Бугрiмової майдан, буд. 3, яка здiйснюватиме функцiї, пов'язанi з торгiвлею автомобiлями та легковими транспортними засобами.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Орел Ернест Вячеславович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   30.08.2017
(дата)