07.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 04.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вулиця Надiї, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-20-08
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kharkiv-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Козiс Олександр Миколайович (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Голови Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Бей Наталiя Олександрiвна (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Сенюта Iгор Васильович (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Корольчук Юрiй Степанович (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Iванiвна (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.
Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козiса Олександра Миколайовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».
Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталiю Олександрiвну (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань i маркетингових комунiкацiй. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».
Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 04.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Iгоря Васильовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник департаменту майнових вiдносин. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Орел Ернест Вячеславович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   05.04.2017
(дата)