01.08

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 30.07.2018 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120457

3. Місцезнаходження

62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вулиця Надiї, буд. 15

4. Міжміський код, телефон та факс

(057) 376-21-10 (057) 376-20-08

5. Електронна поштова адреса

office@avto.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "ХАРКIВ-АВТО" 30.07.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової Ради ПРАТ "ХАРКIВ-АВТО" № 30/07/2018-1 вiд 30.07.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Орел Ернест Вячеславович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано ), який займав посаду Генеральний директор, звiльнений 30.07.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 4 мiсяцi.

Рiшення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "ХАРКIВ-АВТО" 30.07.2018 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової Ради ПРАТ "ХАРКIВ-АВТО" № 30/07/2018-1 вiд 30.07.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Сiмiрня Сергiй Васильович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), призначена на посаду Генеральний директор з 31.07.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Орел Ернест Вячеславович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

30.07.2018

(дата)