12.03

Публічна безвідклична вимога

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО»

повідомляє, що 12.03.2018 року була отримана від

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» така ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА:

про придбання акцій в усіх власників акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»

 

Публічна безвідклична вимога

1.

1. Відомості про:

заявника вимоги публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства та його афілійованих осіб (далі - заявник вимоги)

 

1) інформація про особу:

 

для юридичних осіб - резидентів:

повне найменування відповідно до установчих документів;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»,

код за ЄДРПОУ 03121566,

місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2,

телефон:044 206-82-16

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами «Вимоги»: +38 067 550 01 96

 

2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства.

Пряме володіння – 4 884 664 шт. (97,716067 %)

 

 

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах).

 

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

(код за ЄДРПОУ - 14282829)

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-UA40003563

кількість цінних паперів  – 499 884 шт.

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

(код за ЄДРПОУ - 23697280)

місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300996-UA40010010

кількість цінних паперів – 4 384 780 шт.

Зарахування цінних паперів здійснювати на рахунок депонента в депозитарній установі  ПАТ «ПУМБ».

 

4) відомості про банківську установу, в який Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

(код за ЄДРПОУ - 14282829)

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, телефон: + 38 (050) 473 33 45 електронна пошта: custody@pumb.ua

 

5) контактні дані:

контактні особи (повне ім'я та посада);

телефон/факс;

електронна пошта;

адреса для листування;

 

особа, яка супроводжує персональну розсилку публічної безвідкличної вимоги:

Севериненко Анна Володимирівна,

провідний юрисконсульт

 тел.: :+38 067 550 01 96

адреса для листування: 01004, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, будинок 15/2

електронна пошта:

a.severynenko@ukravto.ua

 

6) дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства / дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства".

29.01.2018 року

2.

2. Відомості про: кожного з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства)

 

-

-

3.

3. Відомості про акціонерне товариство:

(далі - «Емітент»)

 

1) повне найменування відповідно до установчих документів;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО»

 

2) код за ЄДРПОУ;

код за ЄДРПОУ 03120457,

 

3) місцезнаходження;

 

місцезнаходження: 62416, Харківська обл.,

Харківський район, смт. Пісочин, вул. Надії, будинок 15

 

4) номінальна вартість однієї простої акції товариства;

 

10,00 (десять) грн

 

5) загальна кількість простих акцій товариства;

4 998 834 шт.

 

6) код ISIN випуску простих акцій товариства.

UA4000068563

4.

4. Ціна придбання акцій та порядок її визначення

 

6,00 грн. (шість гривень 00 копійок)

Ринкова вартість акцій, визначена суб’єктом оціночної діяльності станом на дату отримання товариством повідомлення, тобто станом на 31.01.2018 року

5.

5. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

 

1) повне найменування депозитарної установи;

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

 

2) місцезнаходження депозитарної установи;

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4,

 

3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи;

код за ЄДРПОУ - 14282829

 

4) реквізити рахунку у цінних паперах;

депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-UA40003563

 

5) власник рахунку у цінних паперах.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

6.

6. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):

 

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам;

 

Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:

  • надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;
  • розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний:

  • надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги.
  • надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

 

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги;

 

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.

 

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються;

 

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у підрозділах ПАТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.

У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування - для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу - для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

 

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції;

 

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.

 

5) порядок та форма оплати акцій;

 

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

 

6) порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги.

 

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати Емітента, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї «Вимоги»: +38 067 550 01 96

Дата відправлення засвідченої копії цієї Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів – 12.03.2018 року.