28.04

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Ничипоренко Сергiй Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Харкiв-Авто"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03120457

4. Місцезнаходження

Харківська , Харкiвський , 62416, селище мiського типу Пiсочин, Крупської, 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 376-21-10 (057) 376-20-08

6. Електронна поштова адреса

office@avto.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi Папери України 74

 

22.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

в мережі Інтернет

28.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

1. Iнформацiя про облiгацiїї емiтента - ПАТ "Харкiв-Авто" не здiйснювало випуск облiгацiй протягом звiтного перiоду;
2. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - ПАТ "Харкiв-Авто" не випускало iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
3. Iнформацiя про похiднi цiннi папери - ПАТ "Харкiв-Авто" не випускало похiдних цiнних паперiв.
4. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - ПАТ "Харкiв-Авто" не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
5.Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй - ПАТ "Харкiв-Авто" протягом звiтного перiоду не випускало iпотечнi облiгацiї.
6. Вiдустня iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям.
7. Вiдсутня iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду.
8. Вiдсутня iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття.
9. Вiдустнi вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду.
10. Вiдсутнi вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року.
11. Вiдсутня iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
12. Вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
13. Вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
14. Вiдстуня вiдомостi про ФОН
15. Вiдсутня iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
16. Вiдсутня iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
17. Вiдсутнi вiдомостi розрахуну вартостi чистих активiв ФОН.
18.Вiдсутня правила ФОН.
19.Вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi у звязку з нездiйсненням пiдприємством емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).
20. Iнформацiя щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - ПАТ "Харкiв-Авто" не приймав участi у створення юридичних осiб.
21. Iнформацiя про рейтингове агенство - ПАТ "Харкiв-Авто" протягом звiтного перiоду не користувалося послуги рейтингових агенств.
22. Iнформацiя про дивiденди - Рiчнi Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Харкiв-Авто" у звязку зi збитковою дiяльнiстю пiдприємства не приймали рiшення про випалту дивiдендiв власникам акцiй.

     

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Харкiв-Авто"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №415509

3. Дата проведення державної реєстрації

03.06.2003

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

49988340.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

217

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є: 1)Загальнi Збори Акцiонерiв; 2)Наглядова Рада; 3)Дирекцiя; 4)Ревiзiйна Комiсiя. Склад органiв Товариства та їх компетенцiя, порядок утворення, обрання i вiдкликання їх членiв та прийняття ними рiшень, порядок змiни складу органiв Товариства та їх компетенцiї визначено цим Статутом.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26008620535072

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Обласне вiддiлення ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" в м. Харковi

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26008620596099

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Автосалон, автомагазин, реалiзацiя автомобiлiв та автозапчастин, СТО, послуги та ремонт автотранспорту

рiшення № 243

10.03.2011

Пiсочинська селищна рада Харкiвського району

Необмежена

Опис

Зазначений документ видавався одноразово без обмеження строку дiї

 

Митна брокерська дiяльнiсть

Серiя АЕ № 272044

29.07.2015

Мiнiстерство доходiв i зборiв України

Необмежена

Опис

Лiцензiя на здiйснення митної брокерської дiяльностi видана без зазначення строку дiї, а тому є безстроковою.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

15.03.2013

01.10.2013

Риберт Станiслав Iгорович

Опис

Риберт С.I. займає посаду серетаря корпоративного вперше, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi, досвiд роботи - займав посади консультанта по рацiоналiзацiї виробництва на ПАТ "Харкiв-Авто", економiста фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "Харкiв-Авто" та головного економiста фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "Харкiв-Авто".
Бачiашвiлi Марина Омарiвна займала посаду секретаря корпоративного до 02.09.2013 року, станом на данний час знаходиться у соцiальнiй вiдпустцi по догляду за дитиною до досягення нею трирiчного вiку.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Публiчне акцiонерне товариство "Українська автомобiльна корпорацiя"

03121566

01004Україна м. Київ Червоноармiйська, 15/2

97.7161

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ничипоренко Сергiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НК 197434 22.10.1996 Рiпкинським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом своєї трудової дiяльностi займав керiвнi посади: - заступник директора по торгiвлi автомобiлями ВАТ "Харкiв-Авто"; - заступник генерального директора по торгiвлi автомобiлями ВАТ "Харкiв-Авто"; - директор ТОВ "Харкiвськй Автоцентр"; - генеральний директор ПАТ "Харкiв-Авто"

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.01.2012 2

9) Опис

Повноваження генерального директора визначенi Статутом пiдприємтсва, одноособово має право:
дiє без довiреностi вiд iменi Товариства i репрезентує його в Українi та за кордоном в межах своїх повноважень;
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства та Дирекцiї;
- має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв Товариства;
- приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати Заступникiв Директора, що не є членами Дирекцiї, з покладенням на них виконання окремих органiзацiйно-розпорядчих функцiй без права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi;
- пiдписує позовнi заяви, скарги, клопотання та iншi процесуальнi документи;
- пiдписує листи та заяви вiд iменi Товариства;
- вчиняє дiї вiд iменi Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвiйне представництво.
Разом з членом Дирекцiї – головним бухгалтером:
- укладає договори, контракти, та додатковi угоди до них, у тому числi, на виконання вiдповiдного рiшення Наглядової Ради або Загальних зборiв Акцiонерiв;
- акти приймання передачi виконаних робiт/наданих послуг на виконання укладених договорiв, контрактiв;
- пiдписує довiреностi;
- видає накази та розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв, окрiм наказiв по особовому складу;
- затверджує щорiчний кошторис;.
- затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги Товариства;
- затверджує нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;
- встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання;
- здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата працi здiйснюється вiдповiдно до контракту та положення про оплату працi.
Протягом звiтного перiоду посадова особа не змiнювала посади. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член дирекцiї- головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клочко Людмила Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 303905 28.12.2002 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом своєї трудової дiяльностi займала такi посади: ВАТ "Харкiв-Авто" головний бухгалтер. ТОВ "ХЛВЗ" головний бухгалтер ПАТ "Харкiв-Авто"член дирекцiї - головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.05.2011 2

9) Опис

Протягом звiтного перiоду посадова особа не змiнювала посади.Повноваження визначенi Статутом пiдприємства.
Разом з генеральним директором:
укладає договори, контракти, та додатковi угоди до них, у тому числi, на виконання вiдповiдного рiшення Наглядової Ради або Загальних зборiв Акцiонерiв;
- акти приймання передачi виконаних робiт/наданих послуг на виконання укладених договорiв, контрактiв;
- пiдписує довiреностi;
- видає накази та розпорядження, обов'язковi для всiх працiвникiв, окрiм наказiв по особовому складу;
- затверджує щорiчний кошторис;.
- затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги Товариства;
- затверджує нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;
- встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання;
- здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата працi здiйснюється вiдповiдно до контракту та положення про оплату працi.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васадзе Вахтанг Тарiелович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 127347 27.06.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: Генеральний директор товариства, генеральний директор фiлiалу, помiчник генерального директора, фахiвець з продажу ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя".Протягом звiтного перiоду посадова особа не змiнювала посади,

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.03.2012 3

9) Опис

Повноваження визначенi Статутом пiдприємства та Положенням про Наглядову Раду.
Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження:
1) укладає контракт з Генеральним директором Товариства;
2) органiзує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засiдань;
3) вiд iменi Наглядової Ради:
- встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства;
- визначає склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту;
- розглядає звiти Генерального директора Товариства;
- погоджує призначення та звiльнення працiвникiв Товариства за посадами: заступника генерального директора, ревiзора, керiвникiв пiдроздiлiв (працiвникiв) по роботi з персоналом, керiвникiв пiдроздiлiв до функцiональних обов‘язкiв яких вiднесено вирiшення питань щодо реалiзацiї автомобiлiв, запчастин, та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства.
4) за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання, вiдкликання повноважень Генерального директора, члена Дирекцiї – головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, члена Дирекцiї – головного бухгалтера;
5) може додатково мати iншi права (повноваження) вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства.
За рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв займану посаду на товариствi зеймає безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду заступника голови правлiння з питань продажу автомобiлiв та розвитку дилерської мережi ПАТ "Українська автомобiлька коррпорацiя", м. Київ, вул. вул. Червоноармiйська, 15/2.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васадзе Нiна Тарiелiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 735697 29.03.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Київ

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом свої трудової дiяльностi займала наступнi посади: фiнансовий директор, заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучення фiнансування; провiдний фахiвець департаменту злиття, поглинання та залучення фiнансування; фахiвець вiддiлу банкiвського обслуговування та управлiння кредитами, генеральний директор товариства.

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.03.2012 3

9) Опис

Протягом звiтного перiоду не змiнювала посади. На пiдставi рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв посаду займає безоплатно. Непогашеної судимост iза корисливi та посдовi злочини не мала. Повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
11.4. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4 Статуту;
2)пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекцiї – головного бухгалтера; затвердження умов контрактiв з членами Дирекцiї, умов трудового договору з членом Дирекцiї – головним бухгалтером, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера;
9обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання Реєстрацiйної Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв;
11)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
13)визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах;
14)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування iнших юридичних осiб;
15)прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, крiм правочинiв щодо продажу товарних транспортних засобiв, але не перевищує 25 (двадцять п’ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) та iншi повноваження.
Займає посаду генерального директора ТОВ "Фалько-Авто", 03045, м. .Київ, Столичне шосе, 90

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козiс Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 183291 14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом своєї трудової дiяльностi займав такi посади: Голова правлiння, Перший вiце-президент; вiце-президент, директор рекламно-iнформацiйного департаменту, начальник компютерного центру.

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.03.2012 3

9) Опис

Протягом звiтного перiоду не змiнював посади. На пiдставi рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв посаду займає безоплатно. Непогашеної судимост iза корисливi та посдовi злочини не мала. Повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
11.4. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм зазначених в п. 10.4 Статуту;
2)пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекцiї – головного бухгалтера; затвердження умов контрактiв з членами Дирекцiї, умов трудового договору з членом Дирекцiї – головним бухгалтером, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекцiї – головного бухгалтера;
9обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
10) обрання Реєстрацiйної Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв;
11)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
13)визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних