03.05

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120457

3. Місцезнаходження

62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вулиця Надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс

(057) 376-21-10 (057) 376-21-10

5. Електронна поштова адреса

office@avto.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

1) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з фiнансовими установами, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 40000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 55,652174 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

2) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: договори застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), гранична сукупна вартiсть якого не перевищує 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 278,260869 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

3) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання фiнансової допомоги, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 139,130434 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

4) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: додатковi угоди до iпотечного договору, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 196 567 грн. (сто дев’яносто шiсть мiльйонiв п’ятсот шiстдесят сiм гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 196 567 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 273,48452 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Орел Ернест Вячеславович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

27.04.2018

(дата)