03.04

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120457

3. Місцезнаходження

62416, Харкiвська область, Харкiвський район, смт. Пiсочин, вулиця Надiї, буд. 15

4. Міжміський код, телефон та факс

(057) 376-21-10 (057) 376-20-08

5. Електронна поштова адреса

office@avto.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http:/kharkiv-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

   

II. Текст повідомлення

30.03.2018 р. емiтентом отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ "ХАРКIВ-АВТО" акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого пакет власника акцiй - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2) збiльшився.
До змiни розмiр пакета становив 4 884 664 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 97,716067 %, розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 99,999795 %.
Пiсля змiни розмiр пакета становить 4 998 834 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 100%, розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 100%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Орел Ернест Вячеславович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

30.03.2018

(дата)